پایگاه شهید آوینی دبیرستان فرهنگ
 
 

کارگروه بسیج

بسیج

همة مدرسة ما، خود، بسیج است و همین، موجب گردیده تا بسیج مدرسه، چندان به چشم نیاید، اما نقش منحصر به فرد بسیج برای کسانی که این فضا را برای تنفس برگزیده اند آن است که یاد می گیرند که فقط به وظیفه بیندیشند و از خود برای خدا بگذرند و بی توقّع، با کمترین امکانات، بیشترین بازدهی را فراهم آورند.

فعالیتهای بسیج مدرسه، شامل آموزشهای اعتقادی و سیاسی، امداد، یادکرد دفاع مقدس و ... می باشد. پایگاه بسیج شهید آوینی در مدرسه محیطی است برای پروراندن روح حماسه و ایمان و جهاد و همه ساله عمده ی دانش آموزان مدرسه به استقبال فعالیتهای بسیج می آیند.