نشریه نسیم
 
 

کارگروه نسیم

نشریة نسیم

نشریة تخصصی علوم انسانی است که دارای سرویس های ادبی، معارف، فلسفه، تاریخ، جغرافیا، سیاست، هنر، معرفی رشته های علوم انسانی، تهیة خبر و گزارش و مصاحبه است. از سال 72 تا کنون این نشریه در مدرسه چاپ شده است.