تابلوها و تبلیغات
 
 

کارگروه تابلو و تبلیغات

 

تابلوها و تبلیغات

تابلوها رسانه هایی هستند که می توانند با سلیقه تزیین شده و در طول سال یا در مناسبتهای خاص نشاط معقولی را به بچه ها منتقل نمایند؛ تابلوهای مدرسه شامل: قاب رنگی (ویژة عکس)، هیاهو (اخبار سیاسی)، جویبار حکمت (مبحث تخصصی علوم انسانی و فلسفی) و ... می باشد. به علاوه تعظیم شعائر ملی مذهبی و فضاسازی های محتوایی از دیگر رسالت های معاونت پرورشی می باشد.