سمعی و بصری
 
 

کارگروه سمعی و بصری

 

سمعی و بصری

از همة مراسم و فعالیتهای دانش آموزان و همچنین صحنه های ویژه در مدرسه، فیلم برداری و عکس تهیه می شود، که عهده دار این کار هم خود دانش آموزان می باشند و در نهایت، فیلمها و عکسها که خاطره ها را ثبت می نمایند، تدوین گردیده و آرشیو شده و تحت عنوان مجموعه ی "مدرسه ای که میرویم" در اختیار دانش آموزان علاقمند قرار می گیرد.

به علاوه از دیگر فعالیت های سمعی بصری، آموزش عکاسی ، فیلم برداری و تدوین می باشد. مربیان سمعی بصری با تسلط کافی بر برنامه ها و نرم افزارهای فیلمسازی، به دانش آموزان توانمندی ساخت مستند و عکاسی و فیلم برداری حرفه ای را نیز می دهند.