استاد صبوری
معلم راهنمای پایه ی نهم
 
 
 

هفت سنگ فرهنگ

 
 
 
 
 

عکس دسته جمعی