استاد محمدحسین کاشانی
معلم راهنمای پایه ی نهم
 
 
 

اردوی جهادی دلگان

 
 
 
 

پایه نهم - دوره 28

 
 

اربعین 97