استاد صبوری
معلم راهنمای پایه ی نهم
 
 
 

قاب ماندگار اردوی یزد

 
 
 
 

اربعین 97

 
 
 
 

اردوی جهادی دلگان

 
 
 
 

پایه نهم - دوره 28