آیین نامه انضباطی

ولی محترم و دانش آموز عزیز!

از آنجا که این مدرسه بر پایه اهداف خاص تربیتی تأسیس شده ا ست، انتظار می رود دانش آموزان محترم و اولیای گرامی با رعایت کامل موارد زیر، مدرسه را در حرکت به سوی آن اهداف یاری رسانند و موجب افتخار متقابل مدرسه و خانواده ها به یکدیگر باشند.

1- رعایت ادب و احترام متعارف نسبت به اساتید و کارکنان مدرسه و دانش آموزان دیگر برای هر دانش آموز الزامی است.

)تذکر: هر یک از کارمندان مدرسه در حکم یک استاد هستند و احترام ایشان بر همه کارکنان و دانش آموزان لازم است.(

2- دانش آموز باید پیش از شروع مراسم صبحگاه در مدرسه حاضر شود و در پایان ساعت مقرر از مدرسه خارج گردد.

2-1 حضور در مدرسه در غیر ساعت مقرر تنها با اجازه ولی دانش آموز و موافقت مدیر و سرپرستی معلم راهنمای پایه مربوط یا یکی از معاونان مجاز خواهد بود.

2-2- اولیای دانش آموز باید در اسرع وقت و قبل از ساعت هشت صبح، تأخیر و علت آن را به اطلاع مدرسه برسانند.

2-3- تأخیر برای بار اول در طول سال، با نظر ناظم، در دفتر انضباطی ثبت و در صورتی که بیش از ده دقیقه از شروع کلاس نگذشته باشد، دانش آموز به کلاس فرستاده می شود.

2-4- تأخیر برای بار دوم در سال، با نظر ناظم، در دفتر انضباطی ثبت شده و موجب کسر نمره انضباطی دانش آموز میگردد و در صورتی که بیش از ده دقیقه از شروع کلاس نگذشته باشد، دانش آموز به کلاس فرستاده می شود.

2-5- تأخیر برای بار سوم در سال، با نظر ناظم، علاوه بر ثبت در دفتر انضباطی، محرومیت از کلاس به مدت یک زنگ را به دنبال خواهد داشت.

2-6- در صورت تکرار تأخیر از مرحله ی سوم به بعد، با نظر ناظم، علاوه بر کسر نمره انضباط و محرومیت از کلاس )تا یک روز(، لازم است هر بار اولیای دانش آموز برای توضیح علت تأخیر، در مدرسه حاضر شوند.

3- حضور مرتّب در مدرسه و کلاس در تمام مدّتی که مدرسه دایر است برای دانش آموز الزامی است.

3-1- هر دانش آموز میتواند در طول یک نیمسال سه روز غیبت موجه داشته باشد و بیش از این مقدار باید در شورای مدرسه مورد بررسی قرار گیرد.

3-2- تشخیص موجه بودن غیبت )مواردی از قبیل بیماری سخت، فوت اقوام درجه یک و ...( به عهده ناظم است.

3-3- در صورت وقوع غیبت موجه، اولیای دانش آموز باید مدرسه را تا ساعت هشت صبح همان روز مطلع نمایند و در اولین روز حضور دانش آموز در مدرسه، گواهی پزشکی یا نامه ولی در مورد غیبت به ناظم تسلیم شوددر غیر این صورت، غیبت، غیرموجه تلقی می گردد.

3-4- هر گونه غیبت غیرموجه باید توسط شورای مدرسه بررسی شود و تا تعیین تکلیف شورای مدرسه، دانش آموز حق ندارد در کلاسهای درس حاضر شود اما باید در مدرسه حضور داشته باشد.

3-5- غیبت از کلاس در صورت حضور دانش آموز در مدرسه، بدون هماهنگی معلم راهنما و معلم مربوط، علاوه بر کسر نمره انضباط، موجب محرومیت از سایر کلاسهای همان روز می شود و شورای مدرسه در مورد فرد خاطی تصمیم می گیرد.

4- دانش آموز موظف است قبل از معلم خود در کلاس حضور داشته باشد.

5- دانش آموز مکلف است در امر تحصیل، رعایت مقررات مدرسه، انجام فرایض دینی و مشارکت در فعالیتهای جمعی نهایت سعی خویش را به کار گیرد.

5-1- دانش آموز باید شخصاً تکالیف محوله را به طور کامل انجام دهد و در زمان تعیین شده آنها را ارائه دهد.

5-2- دانش آموز باید با اختصاص زمان کافی برای یادگیری محتوای آموزشی به مطالعه کامل دروس بپردازد.

5-3- دانش آموز موظف است لوازم و وسایل آموزشی )مثل کتابهای درسی و کمک درسی، جزوه و دفاتر مربوط) را همراه داشته باشد.

5-4- حضور فعال دانش آموز در برنامه هایی که مدرسه شرکت در آنها را ضروری اعلام میکند )مثل برنامه های تابستانی(، الزامی است.

6- سال تحصیلی از تیر ماه آغاز می شودحضور دانش آموز در برنامه های ترم تابستان الزامی است و عدم حضور دانش آموز در برنامه های تابستانی به منزله انصراف وی از تحصیل در مدرسه فرهنگ می باشد.

7- دانش آموز باید علاوه بر رعایت بهداشت و نظافت فردی، در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه و نظافت آن با دانش آموزان دیگر و مسئولان مربوط همکاری نماید.

8- دانش آموز باید از هر رفتاری که سلامتی خود یا دیگران را تهدید می نماید، پرهیز کند.

9- استفاده دانش آموزان از خودروی شخصی و موتورسیکلت )به عنوان راننده) در رفت و آمد به مدرسه ممنوع است.

10- دانش آموز موظف است در رفت و آمد به مدرسه، داخل مدرسه و فعالیتهای خارج مدرسه که تحت نظارت مدرسه انجام می شود )اردوها، جلسات، مسابقات، همایشها و ...( از لباس متعارف و رسمی استفاده کندموارد زیر ممنوع است:

          الفلباس با دوخت یا رنگ غیرمتعارف.

          بلباس آستین کوتاه

          جلباس گرانقیمت

          دلباس تنگ و چسبان

          هعدم استفاده از جوراب

          واستفاده از دمپایی و نعلین

          زمدلدار بودن موی سر و صورت

          حاستفاده از وسایل تجملی و آرایشی )از قبیل انواع ژل مو، انگشتر، گردنبند، دستبند(

11- همراه داشتن هرگونه اشیای غیرمرتبط با تحصیل )تلفن همراه، انواع تجهیزات الکترونیک ذخیره اطلاعات، انواع وسایل صوتی یا تصویری(، وسایل گران قیمت یا پول زیاد در مدرسه و فعالیتهای خارج مدرسه که تحت نظارت آن انجام می شود ممنوع استمگر با هماهنگی معلم راهنما.

12- هر گونه خرید و فروش در مدرسه ممنوع است؛ به استثنای مواردی که مدرسه مشخص می کند.

13- پیامهای متقابل خانه و مدرسه را به درستی و به موقع منتقل نماید.

14- دانش آموز باید از وارد کردن هر گونه خسارتی به مدرسه و اموال آن و نیز اموال سایر دانش آموزان خودداری کند؛ در غیر این صورت علاوه بر تنبیه فرد خاطی خسارت وارد آمده باید توسط دانش آموز یا ولی او جبران شود.

15- هر دانش آموز خود مسئول حفظ اموال و وسایل و ملزومات شخصی خود است.

16- مدرسه مجاز است در کلیه اشیای پیدا شده ای که بعد از پانزده روز صاحب آن مشخص نشود، تصرف نماید.

17- هر گونه استعمال دخانیات در داخل یا خارج مدرسه، موجب تغییر اجباری مدرسه دانش آموز خواهد بود.

18- اولیای دانش آموز متعهدند که برای اطلاع یافتن و بررسی امور مختلف عزیزان دانش آموز با مدرسه در تماس باشند و در صورت درخواست، در مدرسه حاضر شوند.

19- کلیه مصوبات شورای مدرسه برای دانش آموز و اولیای وی لازم الاجرا است.