اردوی نشتارود - پایه دوازدهم (دوره 23) - فروردین96