کادر آموزشی و علمی

 
 

 

کادر آموزشی

محمد چمنی

حسن شاهوردی

مظاهر آبادیان

میر سبحان سادات

بشیر اسلامیان

محمدامین نیلفروشان کمک پژوهش

مجتبی سلطانی معلم راهنمای پایه‌ی هفتم

امیرحسین صبوری معلم راهنمای پایه‌ی نهم

 محمدحسین کاشانی معلم راهنمای پایه‌ی هشتم

سید مجتبی هاشمی معلم راهنمای پایه‌ی دوازدهم

محمدامین طالبی معلم راهنمای پایه‌ی دهم

محسن سخن‌سنج معلم راهنمای پایه‌ی یازدهم