کادر آموزشی و علمی

 
 

 

کادر آموزشی

محمد چمنی

حسن شاهوردی

مظاهر آبادیان

میر سبحان سادات

بشیر اسلامیان

امیرحسین ربیعی کمک پژوهش

مجتبی سلطانی معلم راهنمای پایه‌ی هفتم

محمدجواد رمضانی

محمدحسین کاشانی معلم راهنمای پایه‌ی نهم

 محمدحسین کاشانی معلم راهنمای پایه‌ی هشتم

علی حنیف زاده

محسن سخن سنج معلم راهنمای پایه‌ی دوازدهم

محمدامین طالبی معلم راهنمای پایه‌ی دهم

سید مجتبی هاشمی معلم راهنمای پایه‌ی یازدهم