کادر فرهنگی و پرورشی

 

مربیان پرورشی

علی داودی

جمال الدین شریعتی

حسین وکیلی

هادی رحمتی

مجتبی شعبانی نژاد

احمد کاظم زاده

امیرحسین قیصری

محمد رضا ارکان

علی حنیف زاده

وحید حاتمی

علی آقایی

وحید ولی

علیرضا حاجی هادی